Huishoudelijk Reglement

1 Gebouwenbeheer

De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd door de commissarissen die daarmee door het bestuur belast zijn.

2 Aansprakelijkheid

De vereniging is nimmer aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van het vaartuig met toebehoren en andere eigendommen van de eigenaar, gebruiker of anderen. Deze bepaling geldt voor het vaartuig met toebehoren en andere eigendommen.

3 Gebruik Materiaal

Voor het gebruiken van ligplaatsen en materiaal van de vereniging kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 7 van dit reglement, slechts leden en ereleden in aanmerking komen.

4 Ligplaatsen

Leden of ereleden die van een ligplaats voor jachten in de haven gebruik wensen te maken, ontvangen ieder jaar van het bestuur een aanvraagformulier voor een ligplaats in het daarop volgende jaar dat binnen de aangegeven tijd geretourneerd dient te worden. Op dit ‘formulier ligplaats’ dienen relevante gegevens over het vaartuig, zoals naam, boxnummer, lengte over alles en breedte met inbegrip van alle uitstekende delen ingevuld te worden, alsmede naam en adres van de eigenaar, minstens één telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres. Ook het nummer van het aansluitsnoer en de meterstand van de kWh-meter worden met dit formulier doorgegeven. (zie Reglement elektragebruik, Art. 8) Dit ‘formulier ligplaats’ dient bovendien vergezeld te gaan van een kopie van de verzekeringspolis voor het betreffende schip. Voor elk schip dat een ligplaats bij WV Flacquee heeft, dient een verzekering te zijn afgesloten. Middels inzending van het ‘formulier ligplaats’ verplicht een lid of erelid zich om bij inwilliging van de aanvraag de contributie en het verschuldigde liggeld te betalen voor het hele jaar waarvoor de aanvraag is gedaan. Het recht op de aangevraagde ligplaats gaat pas in na toezegging door of namens het bestuur. Niemand zal zonder toestemming van het bestuur zijn rechten op een hem/haar toegewezen ligplaats aan derden kunnen overdragen.

5 Eén Verantwoordelijk

Behoort een jacht aan meer dan één eigenaar toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als verantwoordelijke tegenover de vereniging.

6 Aanwijzing ligplaatsen

Het bestuur wijst per seizoen de ligplaatsen in de haven aan, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Het bestuur is bevoegd bij afloop van de overeengekomen termijn een wijziging in de indeling van ligplaatsen aan te brengen.

7 Garantie ligplaats

Het bestuur kan ligplaatshouders die een groter schip aanschaffen niet onmiddellijk een vaste ligplaats garanderen.

8 Tarieven ligplaats

De tarieven voor contributie en liggeld worden per jaar door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. De heffing voor het gebruik van het havenkanaal en de sluis zal jaarlijks door de gemeente Goeree-Overflakkee bepaald en geïnd worden. De hoogte van het liggeld voor leden en tijdelijke Iigplaatshouders wordt als volgt berekend:

 • Leden die in de loop van het kalenderjaar de ligplaats opzeggen ontvangen in principe geen restitutie.
 • Nieuwe leden die tussen 1 januari en 1 juli een ligplaats krijgen toegewezen betalen het volledige tarief. Indien de ligplaats tussen 1juli en 31 december wordt toegewezen, betaalt het nieuwe lid het normale tarief naar rato van de periode.

9 Verkoop vaartuig

Verkoop van het bestaande vaartuig of aankoop van een ander vaartuig, dient het lid zo vroeg mogelijk aan het bestuur van de vereniging mede te delen i.v.m. de boxindeling in het volgende jaar.

10 Maximale duur lege ligplaats

 • Een lid mag voor een maximale periode van 1 kalenderjaar zijn ligplaats ongebruikt laten. De voorwaardelijke redenen hierbij zijn: reparatie of renovatie van het bestaande schip of bij verkoop van het bestaande schip en aanschaf van een ander schip dat binnen dezelfde box afmetingen valt. In die periode ontvangt het lid de gebruikelijke rekening voor het lidmaatschap en ligplaats huur. In diezelfde periode heeft het bestuur het recht de ligplaats als tijdelijke ligplaats voor derden te gebruiken.
 • Bij aanschaf van een groter schip waarvoor een grotere ligplaats nodig is, geldt een termijn van 2 kalenderjaren. In die periode zal het bestuur zo mogelijk een ligplaats van de gewenste afmeting reserveren waarvan de kosten op de normale wijze in rekening zullen worden gebracht. Ook in dat geval kan het bestuur vrijelijk over de ligplaats beschikken.
 • Indien een lid in bovenstaande gevallen niet aan de termijn kan voldoen verliest hij/zij de ligplaats en het lidmaatschap.

11 Algemene verboden

 • In het gebied van de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand.
 • De rust in de haven te verstoren, o.a. door motoren of Iichtaggregaten te laten draaien of door Iuidschallende geluidsapparatuur in werking te hebben.
 • Met een zodanige snelheid te varen dat daardoor een hinderlijke golfslag ontstaat voor afgemeerde schepen in de haven of havenkanaal. De maximumsnelheid bedraagt 7 km per uur.
 • De eigendommen van de vereniging en/of de gemeente Goeree-Overflakkee te beschadigen; met haken in palen of houtwerk te steken; daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daaraan op eigen initiatief enige verandering aan te brengen.
 • Bijboten, masten, rondhouten of andere onderdelen van schepen op de steigers te laten liggen.
 • Vuilnis, olie of oliehoudend water of ander afval in de haven te werpen of te lozen.
 • Steigers, gebouwen of terrein te verontreinigen.
 • Overmatig veel leidingwater van de vereniging te gebruiken voor dekspoelen.
 • In het gebied van de jachthaven open vuur te stoken of vuurpijlen af te schieten.
 • In de jachthaven te zwemmen, anders dan om het vege lijf te redden.
 • Honden los te laten lopen op steigers of terrein van de vereniging.

12 Zorglicht vaartuig

De eigenaar of gebruiker is verplicht zijn vaartuig schoon te houden en ervoor te zorgen dat het in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Indien desondanks gevaar dreigt dat het vaartuig zal zinken, dient de eigenaar onverwijld maatregelen te treffen teneinde zulks te voorkomen. Berging van een gezonken vaartuig komt te allen tijde voor rekening van de eigenaar.

13 Uitstekende delen

Iedere jachteigenaar, die van een plaats in de haven gebruik maakt, dient ervoor te zorgen dat het jacht op deugdelijke wijze gemeerd is en wel zodanig dat het vrij blijft van andere jachten en dat geen onderdelen of toebehoren, zoals bijboten, buiten de hem/haar toegewezen ligplaats steken. Wordt aan deze verplichting naar volgens de havencommissaris of de havenmeester niet voldaan dan heeft deze functionaris het recht in een correcte naleving het reglement te voorzien of te laten voorzien op de kosten van de betrokken eigenaar.

14 Afwezigheids bordjes

De vaste huurder die met zijn vaartuig zijn ligplaats in de haven verlaat, dient d.m.v. de daartoe bestemde bordjes aan te geven dat de ligplaats ter beschikking staat van de vereniging of passanten. Bij afwezigheid van enkele dagen of langer dient de havenmeester telefonisch of rechtstreeks te worden geïnformeerd. De havenmeester zal ervoor zorgen dat de ligplaats weer vrij is als de vaste huurder een dag van tevoren telefonisch zijn thuisvaart meldt.

15 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor van het reglement af te wijken, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is. Aanvulling op het huishoudelijk reglement van WV FIacquee.

Reglement elektragebruik

1 Aansluitsnoer

Het samenstel van het 220V aansluitsnoer bestaande uit:

 • CEE form Stekker
 • Rubberen contrastekker C
 • Genummerde kWh-meter in verzegelde kast
 • In totaal 30 m geel aansluitsnoer met opdruk WV Flacquee

Dit geheel hierna te noemen het aansluitsnoer.

2 Borg

Ieder lid van de WV Flacquee is verplicht om tegen betaling van € 200,– een genummerd aansluitsnoer af te nemen van WV Flacquee; het voornoemde bedrag is een borgsom. Bij afname van het aansluitsnoer tekent de ontvanger voor ontvangst van het snoer en WV FIacquee tekent voor ontvangst van de borgsom; de ontvanger van het aansluitsnoer ontvangt hiervoor een kwitantie.

3 Eigendom/bruikleen

Het aansluitsnoer blijft eigendom van WV Flacquee. leder lid, dat zijn/haar aansluitsnoer bij beëindiging van het lidmaatschap onbeschadigd inlevert, ontvangt een restitutie van de bovengenoemde borgsom.

4 Veiligheid

Het kastje met kWh-meter moet veilig opgeborgen aan boord van het schip liggen, b.v. onderdeks of in een bakskist. Snoeren dienen waar mogelijk niet schuin over de steiger, maar tussen de planken door naar de achterkant van de steiger en vervolgens naar de stroomkast geleid te worden.

5 Vermissing of schade

Vermissing van of schade aan aansluitsnoeren komt geheel voor rekening van de betreffende ligplaatshouder. Dit bedrage de volledige kosten van vervanging. Eventuele reparaties (behalve aan de stekkers van het aansluitsnoer) worden uitsluitend door de vereniging verricht. Bij schade is de ligplaatshouder verplicht het aansluitsnoer aan het bestuur ter reparatie aan te bieden.

6 Zegel

De houder van het snoer mag onder géén beding het zegel van het kastje verbreken of op enig andere wijze het kastje (proberen te) openen.

7 Stroomafname

De leden van WV Flacquee mogen alleen stroom afnemen uit de stroomkasten langs de haven via het aansluitsnoer met kWh-meter, dus niet met enig ander snoer.

8 Meterstanden

Het verbruik van de stroom wordt jaarlijks vastgesteld via opgave van de meterstand op het ‘formulier ligplaats’ (verplicht in te vullen en te ondertekenen).

9 Controle

Controle op gebruik van aansluitsnoer en verbruik van stroom kan het gehele jaar door plaatsvinden middels steekproeven door het bestuur van WV Flacquee.

10 Misbruik

Indien misbruik, bijvoorbeeld het op frauduleuze wijze stroom afnemen (dus buiten het aansluitsnoer om), wordt geconstateerd, dan volgt één schriftelijke waarschuwing met verwijzing naar Art. 7 van het reglement elektra gebruik. Bij constatering van een tweede overtreding van dit reglement volgt
ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging volgens artikel 7.1 lid d van de statuten van WV Flacquee. Dit betekent in concreto dat u uw lidmaatschap en ligplaats zullen worden ontnomen.