Om u tussentijds op de hoogte te brengen van de stand van zaken Haringvlietbrug hierbij een kort Nieuwsbericht.

Verkeersbeeld en afschaling dynamische maatregelen

Ondanks de in deze tijd gebruikelijke slechtere weersomstandigheden zien wij niet meer verkeershinder ontstaan op de A29. Het verkeer rijdt goed door en in de spits en na een brugdraai is er een vertraging van slechts enkele minuten.

Sinds 23 augustus zijn er naast de statische verkeersmaatregelen op de brug (snelheidsbeperking en wegversmalling) een aantal dynamische maatregelen genomen; inzet van regelscenario’s ondersteund door tekstwagens en (berm)DRIP’s en inzet van verkeersregelaars op de brug.

Omdat uit monitoring blijkt dat verkeer de A29 niet (meer) mijdt, de attentiewaarde inmiddels is afgenomen en daarbij de vertraging minimaal is, hebben wij, na overleg met wegbeheerders en huldiensten, besloten deze dynamische maatregelen af te schalen. De tekstwagens zijn inmiddels uitgezet en verwijderd en het regelscenario is teruggezet naar een basisschakeling. Ook is de parallelweg weer opengesteld voor verkeer, wel met een maximum snelheid van 50 km/u.

Bijeenkomst nautische sector 25 november

Op 25 november heeft een druk bezocht digitaal overleg plaatsgevonden met de nautische sector. We hebben uitleg gegeven over de technische issues waar de brug mee te maken heeft, er is stilgestaan bij de genomen maatregelen en de gevolgen ervan en we hebben een doorkijk gegeven naar de Renovatie van de klep van de Haringvlietbrug in 2023.

Aangegeven is dat het de intentie van Rijkswaterstaat is om de brug tijdens het hoogseizoen (1 april tot 31 oktober 2022) twee keer per dag te bedienen. De second opinion geeft aan dat dit mogelijk is.

Stand van zaken Marktidee

In het laatste bestuurlijk overleg is ook stil gestaan bij het aanbod en suggesties van een aantal marktpartijen om mee te denken aan een (tijdelijke) verbetering of oplossing voor de problematiek van bouten en klemmen. We hebben toen aangegeven dat we diepgaande en technische inhoudelijke gesprekken hebben gevoerd, en deze aan de hand van ook vooraf gedeelde criteria hebben gescoord. Alle partijen is ook terugkoppeling gegeven over de RWS-opvatting over de plannen. Ze waren daarmee zeer content. In het bestuurlijk overleg is ook aangegeven dat we met 1 partij verder het gesprek aangaan. Begin december heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden met de partij die een in onze ogen een mogelijke oplossing heeft aangeboden voor de problematiek van de brekende bouten. Op dit moment werken we een en ander verder uit en verwachten we in januari een besluit te kunnen nemen over haalbaarheid en vervolg. Zoals ook is aangegeven in het laatste bestuurlijke overleg blijven we kritisch op de oplossingen daar we te maken hebben met meerdere faalmechanismes op deze brug.

Van objectgericht naar gebiedsgericht

In het laatste bestuurlijk overleg heeft Rijkswaterstaat aangegeven toe willen werken naar een gebiedsgerichte aanpak in de Hoeksche Waard. Deze regio wordt komende jaren immers geconfronteerd met veel werkzaamheden; naast de Haringvlietbrug (Renovatie beweegbare deel) is dat in 2023 ook de Heinenoordtunnel. Later in de tijd volgen nog het vaste deel van de Haringvlietbrug en renovatie van de A29 zelf. Wij hebben afgelopen weken samen met de provincie en de gemeente Hoekse Waard een voorstel opgesteld voor de overlegstructuur rond deze gebiedsgerichte aanpak. Een dezer dagen wordt dit voorstel breder verspreid waarna ambtelijk overleg hierover kan plaatsvinden. We verwachten op het bestuurlijk overleg van 28 januari het voorstel te kunnen presenteren en te kunnen bespreken.

Tot zover, wordt vervolgd ….

 

Vriendelijke groet, Robert Mastenbroek Watersport / Delta Noord